اختلال یکپارچگی حسی
اختلال یکپارچگی حسی
7 مرحله مهم رشد نوزاد
۷ مرحله مهم رشد نوزاد

اضطراب و استرس در کودکان

اضطراب و استرس در کودکان

اضطراب و استرس در کودکان

اضطراب و استرس در کودکان هم وجود دارد و کودکان به هنگام مواجه شدن با عامل استرس زا یک احساس قوی بی تابی ، بیم و ترس ریشه دار و عمیق درباره ی یک رخداد نامعلوم یا عامل استرس زا دارند .

هیچکـدام از مـا نمیخواهیـم کـه غمگینـی و اضطـراب کـودک و ناراحتـی وی را ببینیـم؛ امـا بهتریـن راه بـرای کـودک جهـت غلبـه بـر اسـترس وی تلـاش بـرای حـذف  اِسترسـورها (عواملـی کـه باعـث اسـترس کـودک میگــردد) کــه برانگیزاننــده اِســترس هســتند نیســت. در واقــع بایــد بــه آنهــا کمــک کنیــم تــا اضطرابشــان را تحمـل کننـد و در ایـن وضعیـت عملکـرد مناسـبی را داشـته باشـند حتـی زمانـی کـه اضطـراب را تجربـه میکننـد و بـه دنبـال آن اضطـراب کاهـش خواهـد یافـت.

علائم و نشانه های اضطراب و استرس در کودکان

 •  احساس خستگی
 •  عصبی بودن و بی‌قراری
 •  ترس و نگرانی
 •  بی خوابی يا بدخوابی
 • تپش قلب و تنفس نامنظم و سريع
 •  عرق کردن
 •  سردرد و سرگیجه
 •  مشکل در تمرکز و حافظه
 •  لرزش يا پرش عضلات
 •  تکرر ادرار
 • ناراحتی های معده ای _ روده ای ( حالت تهوع ، دل پیچه ، مشکلات دفع )
 • عصبی و تحریک پذیر شدن
 • ناخن جویدن

اضطراب و استرس در کودکان به چند دلیل می تواند باشد ، اولین دلیل ژنتیکی بودن است . ممکن است کودک پس از یک سانحه و اتفاق به این مشکل دچار شده باشد . گاهی والدین نحوه تربیت و رفتار درست با کودک را نمی دانند که خود این مسئله ممکن است باعث استرس در کودک شود .

اضطراب و استرس در کودکان

اضطراب و استرس در کودکان

 

درمان اضطراب و استرس در کودکان

۱- درمان های روان شناختی

 • از موارد و موقعیتهای استرس زا بخاطر اینکه در کودک اضطراب ایجاد میکند اجتناب نکنید ، در عوض در آن موقعیت در کنار کودک بمانید و سعی کنید ترسش را درک کنید .
 • انتظارات واقعی و مثبت خود را بیان کنید : به جای گفتن جمله « تو امتحانت را رد نخواهی شد » بگویید «تو عالی هستی و من به تو اعتماد دارم »
 • به احساسات او احترام بگذارید، اما آنها را تقویت نکنید : کودک شما اگر از چیزی میترسد ایـن پیـام را منتقـل کنیـد کـه « مـن میدانـم کـه شـما ترســیده ای و تــرس شــما درســته، مــن اینجــا هســتم و بــه تــو در طــی ایــن کار کمــک میکنــم »
 • از کودک در رابطه با استرس و اضطرابش سئوال نپرسید : کودکتـان را تشـویق کنیـد تـا در رابطـه بـا احساسـاتش صحبـت کنـد، امـا تـلاش نکنـید در رابطـه بـا آنهـا سـوال بپرسـید
 • احتمالاتی که ممکن است رخ دهد را برای فرزندتان از قبل بازگو نمایید : مثلا اگر کودک شما از تنهایی در مدرسه پس از پایان کلاس می ترسد به او بگویید به نزد معلم یا مربی خود برود ، معلم هم با مادر تماس خواهد گرفت .بدین طریق در رابطه با احتماالت پس از اضطراب میتوان با کودک صحبت نمود.

۲- درمان دارویی : در درمان مشکلات بسیار حاد اضطرابی برای عده ی اندکی از کودکان درمان های دارویی انجام می شود .

Points
مرکز توانبخشی باران
مرکز توانبخشی باران
این مرکز در سال ۱۳۸۳ با تلاش دکتر جواد نژادی تاسیس شد , فعالیت مرکز توانبخشی باران در زمینه های ( بیش فعالی , گفتاردرمانی , کاردرمانی , مفاهیم بینایی , اختلال یادگیری , اوتیسم , نوروفیدبک , آزمون های شناختی , توانبخشی شناختی و … ) میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *