تست تشخیص بیش فعالی
بخش درمان بیش فعالی

بخش درمان بیش فعالی

بخش درمان بیش فعالی ADHD از نقطه نظر مرکز توانبخشی باران بیش فعالی ADHD   الزاما یک بیماری نیست ، بلکه یه عملکرد خاصی از مغز است که […]