مراحل رشد و تکامل جنین تا یک سالگی

مراحل رشد و تکامل جنین تا یک سالگی

🚩مروری بر مبحث مراحل رشد و تکامل جنین تا یک سالگی  🔸حداقل سن قابل حیات برای جنین وزن 460 گرم و طول 19 سانتیمتر با سن […]