شنیدن صدا
حس شنوایی و اهمیت نواقص و درمان

حس شنوایی و اهمیت نواقص و درمان

حس شنوایی و اهمیت نواقص و درمان کم شنوایی یک معلولیت پنهان محسوب میشه با این که در صد اطلاعاتی که فرد از طریق شنوایی بدست […]