علوم شناختی چیست
توانبخشی شناختی

توانبخشی شناختی

توانبخشی شناختی چیست ؟ توانبخشی شناختی (CRT) به مجموعه روش‌ ها و برنامه هایی که توسط متخصص‌های مختلف توانبخشی برای ارتقاء سطح عملکردهای شناختی به کار […]